دف برای چه سنی مناسب است؟

سن مناسب برای شروع دف

سن مناسب برای شروع دف سوالی که همیشه برای والدین پیش می آید این است که بهترین سن برای شروع آموزش موسیقی برای فرستادن فرزندشان به آموزشگاه موسیقی چه سنی است. همه والدین می خواهند استعدادهای طبیعی فرزندشان را کشف کنند تا پایه و اساس موفقیت فرزندشان را فراهم کنند. کودکان استعدادهای باورنکردنی در موسیقی […]